top of page

PRIVACY POLICY

Voor SACHA KLEINBLATT is uw privacy enorm belangrijk!

 

Dit privacy beleid wenst u de nodige informatie te bezorgen betreffende het verwerken van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website (https://www.sachakleinblatt.be/) en bij het verlenen van onze diensten. SACHA KLEINBLATT respecteert haar verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene gegevensbeschermingsverordening van 27 april 2016 (GDPR) en de Belgische Implementatiewet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle bezoekers van onze website, evenals alle personen waarvan wij bij de uitvoering van onze diensten persoonsgegevens verwerven waaronder maar niet exclusief: nieuwe, potentiële en voormalige klanten, leveranciers, …

Door gebruik te maken van onze website en diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gelieve deze privacy policy zorgvuldig te lezen. Deze policy werd opgesteld om u in te lichten over de manier waarop SACHA KLEINBLATT omgaat met uw persoonsgegevens en hoe u hierop controle kan uitoefenen.

SACHA KLEINBLATT behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze policy aan te passen aan de noodwendigheden van haar onderneming, de evolutie van haar beleid en de wijzigingen op het vlak van regelgeving, administratieve standpunten of rechtspraak. De laatste versie van deze policy is de enige geldige.

 

1. DEFINITIES

 

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. (Bijvoorbeeld: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling, evaluaties, identificatienummer, locatiegegevens, elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).
   

 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
   

 • Betrokkene(n): de bezoekers van onze website en webshop, met inbegrip van klanten die een bestelling plaatsen, zowel voormalige klanten als met het oog op het plaatsen van een bestelling. Evenals alle personen waarvan wij bij de uitvoering van onze diensten Persoonsgegevens verwerven. (Bijvoorbeeld: leveranciers)
   

 • Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met andere, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
   

 • Verwerker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. (Bijvoorbeeld: Microsoft O365, boekhoudprogramma Yuki, …)
   

 • Ontvanger: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan persoonsgegevens worden verstrekt. (Bijvoorbeeld: verzekeringskantoor, sociaal secretariaat, boekhouder, …)
   

 • Derde: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan niet zijnde de Betrokkenen, noch de Ververwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken. (Bijvoorbeeld: BPost)
   

 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling een hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

 

SACHA KLEINBLATT

Contactgegevens:
Sacha Kleinblatt
Volhardingsstraat 44
2650 Edegem
hello@sachakleinblatt.be

 

SACHA KLEINBLATT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Zij neemt eenzijdig of in samenspraak de beslissingen betreffende het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor specifieke vragen betreffende dit privacy beleid kan u steeds terecht op het volgende e-mailadres: hello@sachakleinblatt.be. Gelieve als onderwerp van uw e-mail het volgende te vermelden: ‘GDPR’.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

 

SACHA KLEINBLATT verbindt er zich toe enkel de Persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor de realisatie van de door haar vooropgestelde doelen en middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

SACHA KLEINBLATT verwerkt Persoonsgegevens binnen de volgende categorieën:

Categorie 1: Informatie- en contactgegevens

Categorie 2: Communicatie

Categorie 3: Financiële gegevens

Categorie 4: Profielgegevens

Categorie 5: Beeldmateriaal

Categorie 6: Direct marketing

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

 

SACHA KLEINBLATT verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van de volgende doeleinden en de volgende rechtsgronden:

Screenshot 2021-10-08 at 11.14.49.png

SACHA KLEINBLATT gebruikt uw Persoonsgegevens enkel voor de hierboven beschreven doeleinden. Indien deze doeleinden zouden wijzigen of worden uitgebreid, informeren wij u hierover voorafgaandelijk aan de verwerking .

5. BENT U VERPLICHT UW PERSOONSGEGEVENS MEE TE DELEN?

 

Wat betreft de Persoonsgegevens in het kader van uitvoering van de overeenkomst en de op SACHA KLEINBLATT rustende wettelijke verplichtingen bent u verplicht deze informatie mee te delen. Wanneer u deze persoonsgegevens niet wenst mee te delen kan er geen overeenkomst afgesloten worden.

Bent u een kind onder de 13 jaar dan mogen wij uw Persoonsgegevens niet verwerken. Een ouder of voogd kan wel namens u een overeenkomst aangaan of een vraag stellen. Indien u als ouder of voogd ontdekt dat uw kind onder de 13 jaar zijn/haar Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, gelieve ons dit onmiddellijk te melden zodat wij de gepaste maatregelen kunnen nemen.

6. WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?

 
6.1 Categorieën van ontvangers

Uw Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt voor de interne doeleinden van SACHA KLEINBLATT. SACHA KLEINBLATT dient voor de goede werking van haar website en de uitvoering van overeenkomst, beroep te doen op volgende ontvangers:

 ​

 • Providers van betalingsdiensten voor de uitvoering van online betalingen;

 • Yuki als boekhoudprogramma;

 • Drukkers voor het printen van het beeldmateriaal;

 • Bezorgdiensten voor de bezorging van uw bestelling;

 • Boekhouder voor de boekhouding van SACHA KLEINBLATT;

 • Gerechtsdeurwaarder voor de invordering van onbetaalde facturen of schadevergoeding;

 • Gerechtelijke instanties en raadsman voor het instellen van een mogelijke rechtsvordering.
   

Indien één van de hierboven vermelde Ontvangers een Verwerker is, zal SACHA KLEINBLATT met deze Verwerker een verwerkingsovereenkomst sluiten ter bescherming van uw Persoonsgegevens. SACHA KLEINBLATT blijft als Verwerkingsverantwoordelijke echter verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens.

 

6.2 Gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting

Mogelijks wordt SACHA KLEINBLATT in uitzonderlijke omstandigheden verplicht om uw Persoonsgegevens over te dragen naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wetten en/of voorschriften. Als dit redelijkerwijze mogelijk is, probeert SACHA KLEINBLATT u hier voorafgaandelijk over te informeren, tenzij het geven van deze informatie wettelijk wordt beperkt.

6.3 Doorgave aan derden binnen en buiten de EER

Uw Persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of op eender welke manier aan derden worden gecommuniceerd, behalve in de situaties die in het huidige privacy beleid zijn voorzien of tenzij u daarmee uitdrukkelijk en voorafgaand heeft toegestemd.

OF

Uw Persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

7. IS ER SPRAKE VAN GEAUTOMATISEERDE VERWERKING?
 

De verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de financiële gegevens gebeurt op een geautomatiseerde wijze via het boekhoudprogramma Yuki. De logica die aan deze geautomatiseerde wijze ten grondslag ligt, het belang en de gevolgen hiervan zijn de volgende:
 

 • Logica: Bij het aangaan van een overeenkomst worden de noodzakelijk financiële gegevens van de klant opgenomen in Yuki. Hierdoor kan de facturatie automatisch per mail aan de klant bezorgt worden.

 • Belang: De boekhouding van SACHA KLEINBLATT wordt hierdoor geoptimaliseerd en de Klant heeft een beter en sneller zicht op de aan hem gerichte facturatie.

 • Gevolgen: De tussenkomst van SACHA KLEINBLATT in haar facturatie beperkt zich tot het ingeven van de nodige informatie aangaande de klant en de geleverde diensten in het boekhoudprogramma. De opmaak van de facturen en de verzending hiervan gebeuren vervolgens automatisch.

8. WORDEN ER COOKIES GEBRUIKT?

SACHA KLEINBLATT maakt gebruik van technische en functionele cookies om haar website beter te laten werken.
 

9. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
 

Uw Persoonsgegevens worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit betekent dat uw Persoonsgegevens door SACHA KLEINBLATT worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om de doeleinden te realiseren, of wanneer u op een geldige manier uw recht uitoefent teneinde deze Persoonsgegevens te laten verwijderen.
 

De bewaartermijn kan verschillen per categorie van Persoonsgegevens:

Screenshot 2021-10-08 at 11.19.05.png

10. WAT ZIJN UW RECHTEN?
 

U kan de hieronder bepaalde rechten uitoefenen door een e-mail te versturen naar: hello@sachakleinblatt.be  met de vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen met als onderwerp ‘GDPR’. Gelieve hier een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart aan toe te voegen. Op deze manier is het voor SACHA KLEINBLATT mogelijk u te identificeren. Zonder geldige identificatie kunnen wij immers geen gevolg geven aan uw verzoek tot het uitoefenen van uw rechten.
 

Het uitoefenen van uw rechten is in beginsel kosteloos.
 

SACHA KLEINBLATT zal binnen een termijn van 1 maand op uw verzoek reageren en hier de juiste gevolgen aan verlenen, wij kunnen mogelijks beslissen uw verzoek op gemotiveerde wijze naast ons neer te leggen. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek kan deze termijn met 2 maanden verlengd worden. SACHA KLEINBLATT brengt u in ieder geval binnen de maand na ontvangst van uw verzoek, verder op de hoogte.
 

Gelieve hierbij eveneens rekening te houden met mogelijke specifiekere bepalingen, afhankelijk van het recht dat u wenst uit te oefenen.

 

10.1 Recht op inzage
 

U heeft als Betrokkene het recht om inzage te verkrijgen in uw Persoonsgegevens.
 

Indien mogelijk bezorgt SACHA KLEINBLATT u na uw aanvraag een kopie van uw Persoonsgegevens. Indien dit niet mogelijk is, zal SACHA KLEINBLATT u een overzicht van de verwerkte Persoonsgegevens bezorgen. SACHA KLEINBLATT zal enkel een afschrift overmaken van al het gemaakte beeldmateriaal tijdens een fotoschoot. De verzoekende Betrokkene heeft geen recht op een kopie. Voor bijkomende kopieën kan SACHA KLEINBLATT omwille van administratieve kosten, een redelijke vergoeding aanrekenen. Deze informatie/kopie wordt u elektronisch bezorgt.
 

Dit recht op inzage doet geen afbreuk aan de rechten of vrijheden van anderen, met inbegrip van het zakengeheim of de intellectuele eigendom en met name aan het auteursrecht dat de software beschermt. Indien een derde partij (bijv. IT-beheerder, leverancier, …) vermeld wordt in de documenten die u opvraagt, zal de identiteit van deze personen afgeschermd worden voor overmaking.
 

10.2 Recht op correctie en aanvulling
 

U heeft als Betrokkene het recht om onjuiste Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te laten corrigeren of onvolledige Persoonsgegevens te laten aanvullen.
 

SACHA KLEINBLATT zal na uw verzoek tot correctie of aanvulling de juistheid van deze gegevens controleren en indien nodig aanpassen.

 

10.3 Recht om gewist te worden (recht om vergeten te worden)
 

U heeft als Betrokkene het recht om zonder onredelijke vertraging de u aangaande Persoonsgegevens te laten wissen in volgende gevallen:

 • de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;

 • de Betrokkene trekt zijn toestemming in voor de verwerking van die bepaalde Persoonsgegevens;

 • de Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang;

 • de Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

 • de Persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op SACHA KLEINBLATT rust.

 

Wanneer SACHA KLEINBLATT deze Persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze, overeenkomstig het bovenstaande dient te wissen, neemt SACHA KLEINBLATT rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, de nodige maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken (Bijv. Instagram, Google, Facebook,…) die deze Persoonsgegeven verwerken van dit verzoek tot wissing op de hoogte te brengen.
 

Ondanks het recht tot wissing, heeft SACHA KLEINBLATT het recht Uw Persoonsgegevens langer te bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, om redenen van algemeen belang op het vlak van volksgezondheid, met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

10.4 Recht van bezwaar

U heeft als Betrokkene het recht om te allen tijde, omwille van redenen in verband met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan dit bezwaar uitoefenen bij verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van:

 • het algemeen belang of;

 • een gerechtvaardigd belang;

 • in het kader van direct marketing.

 

SACHA KLEINBLATT kan dit recht van bezwaar naast zich neerleggen, indien SACHA KLEINBLATT kan aantonen dat zij dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor de verwerking van deze persoonsgegevens en dat deze gronden zwaarder doorwegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Betrokkene. Of wanneer SACHA KLEINBLATT kan aantonen dat de verwerking van deze Persoonsgegevens verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

10.5 Recht op beperking van de verwerking

U heeft als Betrokkene het recht om beperking van verwerking van uw Persoonsgegevens te bekomen in volgende gevallen:

 • wanneer u uw recht op correctie heeft uitgeoefend, tijdens de duur die SACHA KLEINBLATT nodig heeft om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;

 • wanneer u een geldig recht tot bezwaar heeft uitgeoefend, in afwachting van het antwoord van SACHA KLEINBLATT;

 • wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u deze verwerking liever wenst te beperken, i.p.v. de betrokken Persoonsgegevens te wissen;

 • wanneer SACHA KLEINBLATT deze Persoonsgegevens niet langer nodig heeft maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Wanneer u uw recht op beperking van de verwerking op een correcte manier heeft uitgeoefend, zal SACHA KLEINBLATT deze Persoonsgegevens slechts verder verwerken:

 • met toestemming van de Betrokkene of;

 • voor de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of;

 • ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of;

 • om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

 

Deze beperking geldt niet voor de opslag van uw persoonsgegevens.

Indien SACHA KLEINBLATT de beperking van de verwerking zal opheffen, wordt u hier voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht.

10.6 Recht op overdraagbaarheid

U heeft als Betrokkene het recht om van de u aangaande Persoonsgegevens een kopie te verkrijgen om deze, eventueel rechtstreeks, aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht op overdraagbaarheid geldt echter enkel voor Persoonsgegevens:

 • verwerkt op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene;

 • verwerkt via geautomatiseerde procedés (Bijvoorbeeld: profiel).

 

Dit recht is slechts uitoefenbaar in de mate dit technisch haalbaar is voor SACHA KLEINBLATT en indien de verwerking van deze Persoonsgegevens niet nodig is voor de vervulling van een op SACHA KLEINBLATT rustende wettelijke verplichting.

 

10.7 Recht op intrekking van de toestemming

Wanneer uit artikel 4 van dit privacy beleid blijkt dat bepaalde Persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze Persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming.

11. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

SACHA KLEINBLATT heeft de nodige passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat zij een passende beveiliging van uw persoonsgegevens kan waarborgen.

Verder past SACHA KLEINBLATT de nodige veiligheidsmaatregelen toe op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden. De toegang tot uw Persoonsgegevens is enkel mogelijk voor verantwoordelijke personen en/of werknemers van SACHA KLEINBLATT waarvoor dit in functie van hun taken noodzakelijk is. SACHA KLEINBLATT vereist van de Ontvangers waarmee zij samenwerkt een zelfde niveau van beveiliging.

U dient zich ervan bewust te zijn dat SACHA KLEINBLATT niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen die vermeld worden op onze website.  

U dient zelf te allen tijde de nodige veiligheidsnormen te respecteren door alle ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik van uw aanmeldings- en toegangscode te vermijden. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website en diensten van SACHA KLEINBLATT.

12. WAAR KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop SACHA KLEINBLATT omgaat met uw persoonsgegevens kan u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België kan u deze klacht richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Indien u schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk door SACHA KLEINBLATT op de GDPR wetgeving kan u een schadevergoeding ontvangen voor de geleden schade. Echter wanneer SACHA KLEINBLATT kan bewijzen dat zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakend feit, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld.

De procedure dient ingeleid te worden bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, zetelend zoals in kort geding van de plaats van de zetel van SACHA KLEINBLATT. Het Belgische recht is op deze procedure van toepassing.

bottom of page