top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEEL 1 – ALGEMEEN

 

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

 

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van SACHA KLEINBLATT – Sacha Kleinblatt, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Volhardingsstraat 44 (BE), ingeschreven in het KBO onder het nummer 0749.558.293 (hierna ‘Fotografe)

 

Contactgegevens:

 

Telefoon: +32 486 02 20 74

E-mail: hello@sachakleinblatt.be

Website: www.sachakleinblatt.be

Instagram: www.instagram.com/sachakleinblatt.be

 

Artikel 2 – Definities

 

2.1. De hierna vermelde begrippen, dienen in de Algemene Voorwaarde als volgt te worden verstaan:

 

 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Fotografe een contractuele relatie van welke aard dan ook, heeft of aangaat.

 • Consument: iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Opdrachtgever, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

 • Diensten: fotoshoots, zowel business, lifestyle als portretsessies in de studio en aangevuld door grafische vormgeving indien gevraagd door klant (uitleg dienst)

 • Offerte: een Aanbod op naam en op maat van een specifieke Opdrachtgever.

 • Aanbod: de diensten en/of producten aangeboden via de sociale media kanalen van de Fotografe of ontvangen per e-mail

 • Opdracht: de dienstverlening zoals die tussen de Fotografe en de Opdrachtgever is overeengekomen
   

Artikel 3  – Toepassingsgebied

 

3.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen de Fotografe en de Opdrachtgever, evenals op alle Offertes, Aanbiedingen en Opdrachten. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

 

3.2. Uitdrukkelijke afwijkingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze het resultaat zijn van een onderlinge overeenstemming tussen de Opdrachtgever en de Fotografe en deze schriftelijk worden vastgelegd. De afwijking geldt slechts ter vervanging of aanvulling van de clausule waarop ze betrekking heeft. De overige clausules blijven onverkort van toepassing. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zelf zijn niet van toepassing.

 

3.3.  De Fotografe behoudt zich het recht voor haar Algemene Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Dit heeft geen invloed op reeds door de Fotografe aanvaarde opdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming Opdracht

 

4.1. De Fotografe doet een Aanbod via haar website (www.sachakleinblatt.be), via e-mail of via haar sociale mediakanalen. Ieder Aanbod is slechts een uitnodiging om de dienstverlening tot stand te brengen, dit kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend Aanbod uitgaande van de Fotografe ten aanzien van de Opdrachtgever. De Fotografe heeft op elk moment het recht om fouten in een Aanbod of Offerte recht te zetten.

 

4.2. De Opdrachtgever heeft vervolgens de mogelijkheid telefonisch, via e-mail of via de sociale mediakanalen van de Fotografe een bestelling te plaatsen of bij te bestellen.

 

4.3. De Opdrachtgever kan ervoor opteren een pakket op maat samen te bestellen en te boeken. De Fotografe bezorgt de Opdrachtgever in dat geval een Offerte op maat. Elke Offerte is slechts geldig voor een termijn van 14 dagen en ze vervalt automatisch na het verstrijken van deze termijn.

 

4.4. De Opdracht komt slechts tot stand wanneer de Opdrachtgever een bevestiging heeft ontvangen van de Fotografe, dan wel de Offerte heeft aanvaard, de bevestiging wordt per e-mail verzonden naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

 

4.5. De Fotografe kan steeds specifieke voorwaarden van toepassing stellen op een bepaald Aanbod (bijvoorbeeld i.v.m. de locatie, prijs, vervoerskosten, …). Dergelijke specifieke voorwaarden worden uitdrukkelijke en voorafgaand aan de Opdracht gecommuniceerd. 

 

4.6. Bij aanvaarding van het Aanbod gaat de Opdrachtgever ermee akkoord dat de Opdracht definitief is en zal worden uitgevoerd en dient te worden nagekomen. De Opdrachtgever is gehouden tot betaling.

 

4.7. Het Wetboek Economisch Recht bepaalt uitdrukkelijk dat een geldige Overeenkomst tussen partijen tot stand kan komen door middel van elektronische communicatievormen. De elektronische bestanden die in dit kader tot stand komen kunnen door de fotografe als bewijs gebruikt worden. Het is niet essentieel voor de bewijswaarde dat deze elektronische bestanden een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening bevatten.

Artikel 5 – Tarieven en betaling

 

5.1. De tarieven zijn afhankelijk van de gekozen modaliteiten. De prijs is steeds exclusief btw (21%), verplaatsingskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatsten, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever. Reiskosten per auto komen op €0,45 excl btw per km.

 

5.2. De Fotografe heeft steeds het recht om de tarieven aan te passen. De gewijzigde tarieven zijn van toepassing op alle bestellingen en bijbestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

 

5.3. Na de voltooiing van de Opdracht, ontvangt de Klant een factuur corresponderend aan de geleverde dienst(en) en afzonderlijke kosten (o.a. verplaatsingskosten).

 

5.4. De facturen van de Fotografe zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 125,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

5.5. Pas na volledige betaling van de factuur worden de afgewerkte beelden zonder watermerk ter beschikking gesteld van de Opdrachtgever.

 

5.6. De Fotografe behoudt zich het recht voor de Opdrachtgever voorafgaandelijk aan de start van de Opdracht om een voorschot te verzoeken.

 

5.7. De factuur dient binnen de 7 dagen na ontvangst geprotesteerd te worden. Bij laattijdig protest wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te aanvaarden zoals deze werd ontvangen. Het uiten van protest heeft geen schorsing van de betaling tot gevolg.

 

DEEL 2 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

Artikel 6 – Algemeen

 

6.1. De Fotografe voert de Opdracht naar best inzicht en vermogen uit. De Fotografe is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de Opdrachtgever voor ogen had. Het gewenste resultaat is steeds mede afhankelijk van de inzet van de Opdrachtgever en betreft slechts een middelenverbintenis. 

 

6.2. De Fotografe kan haar Opdracht slechts naar behoren uitoefenen wanneer de Opdrachtgever alle benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht tijdig ter beschikking stelt. De Opdrachtgever staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

 

6.3. De Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Opdrachtgever zijn verstrekt.

 

6.4. Wanneer de Opdrachtgever niet of niet tijdig de benodigde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de Opdracht hierdoor in het gedrang komt en/of vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

 

6.5. De Fotografe houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding van de Opdracht nieuwe informatie ter beschikking komt die de uitvoering voor de Fotografe onaanvaardbaar maken.

 

Artikel 7 – Datum en duurtijd van de fotosessie

 

7.1. De datum van de fotosessie wordt in onderling overleg vastgelegd bij de boeking van de Opdracht. Deze datum is bindend.

 

7.2. De Opdrachtgever kan bij het boeken van een fotosessie steeds kiezen uit verschillende modaliteiten. Elke modaliteit kent een specifieke duurtijd.

 

7.3. Wanneer de Opdrachtgever heeft gekozen voor een specifieke duurtijd van de fotosessie, kan deze niet meer worden ingekort. De Opdrachtgever kan er wel voor opteren om deze te verlengen in samenspraak met de Fotografe en mits betaling van een meerkost.

 

Artikel 8  – Annulatievoorwaarden

 

8.1. Een Opdracht kan door de Opdrachtgever geannuleerd worden tot de dag voorafgaand aan de geplande sessie. Bij annulatie op de dag van de sessie zelf of indien de klant zonder voorafgaandelijke verwittiging afwezig blijft, zal een annulatiekost van 75 EUR aangerekend worden. De reeds gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht zal steeds gefactureerd worden.  


8.2. De datum van de geplande fotosessie kan eenmalig verzet worden zonder meerkost. Indien de Opdrachtgever de datum opnieuw wenst te verzetten, wordt een meerkost van 50,00 EUR, exclusief btw, aangerekend. De nieuwe datum wordt steeds in onderling overleg tussen de Fotografe en de Opdrachtgever vastgelegd.

 

Artikel 9 – Overmacht

 

9.1. In het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht hebben Partijen de mogelijkheid de Opdracht te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn. Partijen maken een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar.

 

9.2. De Fotografe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal zij alsnog aan de contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

 

9.3. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

 

9.4. Bij annulatie door de Fotografe zal deze zo snel mogelijk een nieuwe datum vastleggen in onderling overleg met de Opdrachtgever. Wanneer het niet mogelijk is om een nieuwe datum vast te leggen (vb.: huwelijk), zal de Fotografe een vervanger voorzien dan wel tegemoetkoming voorzien.


Artikel 10 – Fotosessie en foto’s


10.1. De fotosessie zal steeds plaatsvinden op de locatie(s) die Partijen gezamenlijk zijn overeengekomen. De Partijen zullen zich afzonderlijk naar de desbetreffende locatie begeven.


10.2. Nadat de fotosessie is beëindigd, zal de Fotografe de foto’s bewerken conform de typische stijl van de Fotografe. Het is niet toegestaan om de foto’s achteraf nog te bewerken.

 

10.3. De Fotografe spant zich in om de foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. De leveringstijd van de bewerkte foto’s is louter indicatief en biedt geen enkele garantie. De verbintenis die de Fotografe aangaat betreft geen inspanningsverbintenis.


10.4. De foto’s en andere content worden aangeleverd via een online galerij op het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres. Het aantal te downloaden foto’s is steeds afhankelijk van de gekozen modaliteiten en bijbestellen is steeds mogelijk aan 5 EUR per foto (excl. BTW), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De foto’s worden standaard digitaal, in JPG formaat aangeleverd. Overige en bijkomende wensen van de Opdrachtgever worden beschouwd als extra werk en zullen als zodanig worden gefactureerd aan een uurtarief van 50,00 EUR (excl. BTW), met een minimumbedrag van 50,00 EUR (excl. BTW.)


10.5. De foto’s die de selectie niet hebben gehaald en de onbewerkte foto’s worden nooit overgemaakt aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 

11.1. De Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotografe of diens aangestelde vertegenwoordigers.


11.2. De Fotografe is niet aansprakelijk voor, tijdens of na de fotosessie voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de Opdrachtgever. De Fotografe kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, etc. van de Opdrachtgever tijdens de fotosessie.

 

11.3. De Fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een derde worden aangeleverd.


11.4. De Fotografe is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de levering van de foto’s.

 

11.5. Voor zover de Fotografe afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Fotografe op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.


11.6. Ingeval de Fotografe een schadevergoeding verschuldigd zou zijn, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering van de Fotografe wordt uitgekeerd, dan wel het gefactureerde bedrag. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 

11.7. Wanneer de Opdrachtgever tijdens de fotosessie schade zou toebrengen aan het materiaal van de Fotografe, is de Opdrachtgever gehouden de werkelijke waarde van dit materiaal te vergoeden.

 

Artikel 12 – Herroepingsrecht

 

12.1. Overeenkomstig art VI. 47 Wetboek van Economisch Recht beschikt de Consument over een herroepingsrecht. De Consument kan binnen veertien (14) kalenderdagen, volgende op de dag van het sluiten van de overeenkomst, afzien van de dienstverlening. De Consument is hierbij niet gehouden tot betaling van enige vergoeding of de opgave van een motief.

 

12.2. Mogelijks vraagt de Fotografe de Opdrachtgever om enige feedback, die de Opdrachtgever vrijwillig kan geven. Op die manier kan de Fotografe haar dienstverlening verbeteren.

 

12.3. De Opdrachtgever heeft geen herroepingsrecht in volgende gevallen:

 • de dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daardoor verliest.

 

12.4. De Opdrachtgever ziet door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk af van zijn herroepingstermijn wanneer binnen de voorziene veertien (14) dagen de Opdracht reeds uitgevoerd werd of wanneer de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, reeds werd uitgevoerd. De Opdrachtgever geeft hierbij zijn toestemming om de overeenkomst onmiddellijk uit te voeren en erkent dat hij/zij hiermee het recht om de overeenkomst te herroepen verliest.

 

Artikel 13  – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

 

13.1. De Opdracht neemt automatisch een einde bij het voltooien van de Opdracht.

 

13.2. De Fotografe is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

 

13.3. De overeenkomst kan in principe niet voortijdig worden stopgezet door de Klant, tenzij in de gevallen hierboven bepaald of tenzij met goedkeuring van de Dienstverlener.

 

Artikel 14  – Intellectueel eigendomsrecht


14.1. Alle foto’s en andere content gemaakt door de  Fotografe worden beschouwd als artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De intellectuele eigendomsrechten op de door de Fotografe ter beschikking gestelde foto’s of andere content berusten steeds bij de Fotografe, m.a.w. de Fotografe blijft eigenaar van de foto’s of andere content. Deze eigendomsrechten worden niet overgedragen aan de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.


14.2. De Fotografe kent aan de Opdrachtgever een beperkt licentierecht toe voor persoonlijk gebruik. Het beeldmateriaal mag door de Opdrachtgever gedeeld worden op zijn sociale mediakanalen of website. De Opdrachtgever is verplicht steeds volgende informatie te vermelden: ‘Copyright Sacha Kleinblatt’  of ‘@sachakleinblatt.be’ (Instagram).


14.3. De foto’s mogen door de Opdrachtgever niet gebruikt worden voor andere commerciële doeleinden en mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. De Opdrachtgever kan niet doorverkopen aan derden dan wel laten publiceren door derden, tenzij met schriftelijke goedkeuring van de Fotografe.

 

14.4. De Opdrachtgever is aldus niet gerechtigd om het beeldmateriaal te bewerken of het materiaal aan te passen. Deze rechten blijven behouden door de Fotografe.

14.5. Indien de Opdrachtgever het beeldmateriaal zou gebruiken in strijd met deze bepalingen, zal de Opdrachtgever een schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan minstens 100% van de gebruikelijke licentievergoeding voor dergelijk geval, onverminderd het recht van de Fotografe om haar werkelijke schade te vorderen (vergoeding van overig geleden schade waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Het betalen van een schadevergoeding geeft niet het recht aan de Opdrachtgever om het desbetreffende beeldmateriaal verder te gebruiken.

 

14.6. De Fotografe heeft steeds het recht om de door haar gemaakte foto’s te gebruiken en te publiceren op al haar sociale mediakanalen en op haar website, overeenkomstig de voorwaarden zoals vervat in haar privacy policy. Daarnaast kan de Fotografe het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere materiële promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend portfolio, advertenties, sociale media, wedstrijden, beursmateriaal en  tijdschriften.

 

14.7. Partijen kunnen hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

 

Artikel  15  – Gegevensverwerking

 

15.1. In het kader van de diensten die de Fotografe verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de persoonsgegevens die zij van de Opdrachtgever ontvangt die noodzakelijk zijn voor het verwerken en voltooien van de Opdracht. Indien de Opdrachtgever deze persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, zal een Opdracht  onvermijdelijk geannuleerd worden. Het doorgeven van onjuist of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden van de Fotografe.


15.2. De persoonsgegevens van de Opdrachtgever zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacy beleid dat raadpleegbaar is via de Website van de Fotografe (www.sachakleinblatt.be)

 

Artikel 16  – Slotbepalingen

 

16.1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij.

 

16.2. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

 

16.3. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen Partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

 

16.4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Fotografe gelegen is.

bottom of page